Moravská lakorosová liga v českém lakrosu  

MČR 2015 - Strážnice

20. - 21. 6.
Více informací zde »

 

Novinky

 • Školení rozhodčích
 • Novinky
 • Obecná diskuse
 • Výsledky
 • Soutěžní řád
 • Dokumenty
 • Otázky a odpovědi
 • Kontakty
 • Fotogalerie
 • Můj tým
 • přihlásit se
 • Návrh na změnu soutěžního řádu

  Na návrh vedení SK SALH jsme přepracovali pražský soutěžní řád, abychom předešli všemožným problémům. Navržené změny, popřípadě některé diskutabilní části jsou zvýrazněny žlutou barvou. Pokud máte nějaké připomínky, tak je prosím napište do diskuse k tomuto článku. Předejdeme tak zbytečným průtahům na 1. kole.

  Soutěžní řád SK SALH

  pro sezónu 2011 / 2012
  Tento soutěžní řád upravuje celorepubliková pravidla Českého lakrosu pro ligové soutěže I. a II. Moravské lakrosové ligy pořádané SK SALH Praha (dále jen SK SALH).

  Obsah:

  1. Vymezení pojmů
  2. Účastníci soutěží
  3. Rozhodčí a revizní komise (dále jen RRK)
  4. Moravská disciplinární komise (dále jen ČDK)
  5. Pořadatel utkání
  6. Pravidla hry
  7. Rozhodčí
  8. Organizace kola ligy
  9. Čekací doba
  10. Zápis o utkání
  11. Nedohrání zápasu
  12. Systém soutěže
  13. Povinnost nošení helem s krytem obličeje
  14. Registrace hráče, přestupy a hostování, soupiska družstva
  15. Pokuty a tresty
  16. Doplňování soutěžního řádu
  17. Oficiální zkratky družstev a variabilní symboly pro platby

  1. Vymezení pojmů

  1. Herní sezóna – období mezi 1.9. jednoho roku a Mistrovstvím republiky (nejpozději do 10.7.) následujícího roku. Sezóna je rozdělena na dvě poloviny: podzimní a jarní.
  2. Výkonný výbor – předseda, vedoucí ligových soutěží, tajemník, příp. další člen (-ové) řádně zvolení kongresem (dále jen VV).
  3. Zápis o utkání – oficiální informace o průběhu lakrosového zápasu na aktuálním formuláři, vydaném vedením SK SALH.
  4. Soupiska družstva – seznam všech hráčů zaregistrovaných pro jednu sezónu, na předepsaném formuláři a s podpisem vedoucího ligových soutěží.
  5. Kapitán a asistent – kterýkoliv hráč z družstva, napsaný v zápise o utkání, určený a označený před začátkem zápasu
  6. Střelec gólu – hráč družstva, které vstřelilo gól, který se dotkl míče jako poslední před vstřelením gólu.
  7. Nahrávač – nahrávač na gól je ten kdo přihrál střelci gólu na jeho branku. Nahrávka může letět vzduchem, odrazit se od země nebo se i kutálet. Důležitý je úmysl hráče přihrát spoluhráči a ne způsob přihrávky. Přihrávkou se rozumí i vyhraný rozskok.
  8. Hostování – hráč může v jedné sezóně nastupovat k zápasu za jiné než mateřské družstvo. Hostovat se smí pouze z niţší soutěţe do vyšší.
  9. Disciplinární komise – je to tříčlenná komise zřízená Kongresem k posuzování disciplinárních trestů.
  10. Rozhodčí a revizní komise – je komise zřízená Kongresem k řešení sporů mezi členy a orgány SK SALH
  11. Oficiální web – www.ceskylakros.cz
  12. Vývěska SALH – stránka na www.ceskylakros.cz, kde se objevují důležitá usnesení orgánů SK SALH
  13. Oficiální zástupci družstva – Každé družstvo zastupuje odpovědná osoba nebo její zástupce, kteří jsou jmenovitě uvedeni na RL a v adresáři družstev. Nikdo jiný nemá oficiálně právo za družstvo jednat. Každý jiný pověřený člověk musí mít písemné pověření od odpovědné osoby. Odpovědná osoba jedná za druţstvo a všechny jeho hráče směrem k SK SALH.
  14. Oficiální vývěska MLL – je sekce “Zprávy moravské ligy” na internetové stránce www.ceskylakros.cz, kde se objevují důležité informace o chodu MLL (neoficiálním kominikačním kanálem je web. stránka mll.iktocante.info)
  15. Kongres MLL – je setkání oficiálních zástupců družstev hrajících MLL na konci sezóny. Kongres řídí VMLL. Na kongresu se schvaluje složení VMLL a disciplinární komise pro příštísezónu. které mění soutěžní řád MLL. Každý z týmů MLL má na kongresu MLL jeden hlsovací hlas. Navrhovat členy do VMLL a disciplinární komise může každý z členů SK SALH. Každý zčlenů SK SALH může navrhovat usnesení kongresu MLL.
  16. Mateřské družstvo – je družstvo hrající český lakros v jedné ze soutěží v ČR, které si hráč zvolí jako své domovské a se kterým se může účastnit MČR
  17. Moravská Lakrosová Liga – Moravská Lakrosová Liga (dále jen MLL) je soutěž v Českém lakrose řídící se Soutěžním řádem MLL.
  18. Předseda VMLL – je volen jednou ročně členy VMLL. Předseda VMLL svolává a řídí kongres MLL, zodpovídá za koordinaci soutěží, registraci hráčů MLL u SK SALH.
  19. Vedení Moravské Lakrosové Ligy – Vedení Moravské Lakrosové Ligy (dále jen VMLL) je složeno minimálně ze tří osob. Má vždy lichý počet členů. VMLL je voleno kongresem MLL. VMLL má předsedu, kterého si VMLL sama zvolí.
  20. Vedoucí ligy – Je členem VMLL, zodpovídá za organizaci příslušné ligy a pomáhá s organizací jednotlivých kol ligy. Informuje družstva o organizaci příslušné ligy a dohlíží, aby hráči jeho ligy byli řádně registrování u SK SALH.

  2. Účastníci soutěží

  Účastníci soutěží MLL musí být registrováni u SK SALH, k čemuž slouží průkaz člena SK
  SALH. Poplatek činí na pětileté období 50,–Kč.

  Dlouhodobá soutěž je rozdělena na I. a II. moravskou lakrosovou ligu (dále jen MLL).Pro hráče i hráčky mladší 15 let je k registraci ve všech soutěžích bezpodmínečně nutný písemný souhlas rodičů.

  Před začátkem herní sezóny MLL je každé družstvo povinno odevzdat nejpozději do 1.9. příslušné­ho roku:

  • Závaznou přihlášku
  • Vyplněný Registrační list (dále jen RL), na kterém bude vyplněno min. 6 hráčů mateřského družstva (hráči nejsou hostujícími z nižších lig MLL)
  • Startovné na sezónu 2500 Kč,– za celé družstvo
  • Další náležitosti upřesněné Výkonným výborem SK SALH nebo VMLL.

  Zapojení nového týmu do soutěží MLL po 1.9. stanovuje VMLL. Způsob odevzdání dokumentů bude vždy upřesněn na Oficiální vývěsce MLL. Bez těchto náležitostí nebude družstvo zapsáno do soutěže. Zástupci účastníků soutěže jsou povinni se zúčastnit všech jednání, na která budou pozváni VMLL, SK SALH nebo jiným orgánem zřizovaným SK SALH nebo VMLL.

  Startovné a příp. kauci je nutno zaplatit tímto způsobem:
  Převodem na účet SK SALH, vedený u České spořitelny a.s., č. účtu: 203074309/0800 ( nutno vyplnit variabilní symbol z poslední kapitoly)

  3. Rozhodčí a revizní komise (dále jen RRK)

  Viz Organizační řád SK SALH bod 3

  4. Moravská disciplinární komise (dále jen MDK)

  Viz. Organizační řád SK SALH bod 5

  5. Pořadatel utkání

  Pořadatelem utkání je družstvo k tomu určené VMLL. Nejdéle do konce čekací doby utkání je pořadatel povinen:

  • zajistit branky odpovídající pravidlům
  • připravit hřiště adekvátním způsobem (čáry, praporky, … )

  VMLL zajistí následující:

  • zápisy o utkání na jednotlivá utkání
  • dresy pro rozhodčí a výbavu pro zapisovatele a rozhodčí

  6. Pravidla hry

  • Hraje se podle platných pravidel Českého lakrosu.
  • Hrací doba utkání je v I a II. MLL 2×20 minut
  • Obě družstva jsou povinna před zápasem předložit rozhodčím platné soupisky.
  • Obě družstva jsou povinna nastoupit na zápas v jednotných dresech, což znamená jednotnou horní část dresu opatřenou číslem a spodní část dresu (trenky či sukně) pro všechny hráče v poli a horní část dresu pro brankáře stejné barevné kombinace jako dres hráče v poli. Na jednotné dresy dohlíží rozhodčí. Hráč v poli bez jednotné horní a spodní části dresu a brankář bez jednotné horní části dresu nesmí nastoupit ke hře.

  7. Rozhodčí

  Zápas řídí tři rozhodčí, hlavní, pomocný a časoměřič – zapisovatel, kteří jsou určeni rozpisem soutěţe a jsou vţdy v tomto pořadí uvedeni na zápise o utkání. Hlavní rozhodčí musí absolvovat seminář rozhodčích SK SALH. Všichni rozhodčí jsou povinni se obléci do dresů pro rozhodčí určených VMLL, které jim na zápas zapůjčí VMLL. Rozhodčí mohou mít svůj vlastní dres pro rozhodčí schválený VMLL.

  Rozhodčí je povinen při každé změně skóre hlasitým způsobem oznámit jeho stav.

  Pokud je zápas přeložen, povinnost zajistit rozhodčí má domácí družstvo. (Tím se stává družstvo, které žádalo o přeložení zápasu.) Přeložený zápas již nejsou povinni pískat rozhodčí určeni rozpisem. Hlavním a pomocným rozhodčím smí být pouze ten, kdo je registrován u SK SALH. Hlavní rozhodčí zodpovídá (a je i postihován, či družstvo, v kterém je registrován) za správné vyplnění zápisu o utkání a za kontrolu správných dresů.

  Finanční odměna pro dva hlavní rozhodčí je 100,– Kč za odpískaný zápas, pro zapisovatele 60,– Kč za zapsaný zápas. Odměny jsou splatné na začátku další sezóny.

  8. Organizace kola ligy

  Termíny kol ligy vyhlašuje vedoucí příslušné ligy, nejpozději tři týdny (21 dní) před začátkem kola ligy.Vyhlášení kola ligy provede oznámením na internetových stránkách českého lakrosu a emailem oficiálnímu zástupci družstva.

  Potvrzení nebo vyvrácení o účasti na kole ligy odesílá oficiální zástupce družstva vedoucímu ligy nejpozději 10 dní před začátkem kola. Případné neodeslání potvrzení o účasti či neúčasti na kole ligy do 10 dnů od kola ligy bude řešit disciplinární komise MLL.

  Rozpis zápasů jednotlivých kol vytváří vedoucí ligy, rozpis je zveřejněn nejméně 3 dny před začátkem kola.

  Družstvům, které se odhlásí z účasti na daném kole ligy 3 dny (po zveřejnění rozpisu) před kolem ligy, nebo se daného kola ligy nezúčastní bez omluvy, budou jejich zápasy kontumovány v jejich neprospěch.

  9. Čekací doba

  Rozhodčí je povinen po 15 minutách po uplynutí od oficiálního začátku zápasu zveřejněného v rozpise (nebo po uplynutí 15 minut od konce zápasu hraného na daném hřišti, skončil-li zápas později než je oficiální začátek zápasu, který se má právě hrát) při nepřítomnosti jednoho z týmů ukončit zápas kontumačně v neprospěch nepřítomného týmu.

  10. Zápis o utkání

  Zápisy o utkání na daná kola ligy zajišťují pořadatelé kol ligy.
  Zápis o utkání na kole ligy přináší na hřiště pískající družstvo.
  „Domácí i hostující družstvo je povinno mít aktualizovanou soupisku na www.ceskylakros.cz
  nejméně 2 dny před dnem konání zápasu. .{background:y­ellow}“
  Domácí i hostující družstvo je povinno před zápasem zkontrolovat zápis o utkání a odstranit
  případné nedostatky (přeškrtnout nehrající hráče, opravit čísla hráčů aj.). Do soupisky nelze
  doplňovat nové hráče.
  Rozhodčí je povinen před zápasem zkontrolovat zápis o utkání.
  Obě družstva zápasu a rozhodčí jsou povinni po skončení zápasu překontrolovat zápis a podepsat ho.

  11. Nedohrání zápasu

  Nedojde-li k dohrání nebo k neuskutečnění zápasu v důsledku povětrnostních podmínek nebo jiných nepředvídatelných okolností, jsou obě družstva povinna na místě dohodnout spolu s rozhodčími náhradní termín utkání nebo jeho dohrávky a ten oznámit vedoucímu ligy (nejpozději do 48 hodin). O nemožnosti sehrání zápasu z objektivních příčin rozhodují rozhodčí. Pokud již byl zápas rozehrán, postupuje se takto:

  Je-li odehráno alespoň 80 % zápasu, zápas se považuje za odehraný – nedohrává se.
  Je-li odehráno méně jak 80 % zápasu, ale více jak 50 % zápas se pouze dohrává – neopakuje se.
  Je-li odehráno pouze 50 % zápasu a méně, zápas se opakuje.

  Dlouhodobá soutěž musí být odehrána do daného termínu. Nedohraná utkání budou automaticky kontumována

  12. Systém soutěže

  Rozdělení družstev do lig zastřešuje VMLL.

  Orientační rozdělení družstev do lig dle počtu družstev přihlášeních do MLL:
  MLL je rozdělena na ligy. Na 1.MLL, 2.MLL … [n].MLL. Počet družstev v ligách se mění jen před
  začátkem sezóny. Počet družstev v ligách 1.MLL až [n-1].MLL je sudý. 1.MLL až [n-1].MLL
  může mít nejméně 6 družstev a nejvíce 10 družstev, mimo situaci, kdy je pouze 11 družstev.

  Tabulka dělení na ligy:

  Celkový počet týmů I. MLL II. MLL III. MLL
  0–11 Pouze I. MLL    
  12–15 6 družstev zbytek družstev  
  16–18 8 družstev zbytek družstev  
  18–21 6 družstev 6 družstev zbytek družstev
  22 a více 6 družstev 9 družstev zbytek družstev

  Přesný systém s konktétním počtem zápasů určí VMLL před danou konkrétní sezónou podle konečného počtu přihlášených týmů.

  Pokud se počet družstev ve vyšší lize na novou sezonu nemění, tak poslední družstvo vyšší ligy sestupuje do nové sezony do o jednu úroveň nižší ligy automaticky, naopak vítěz v této o úroveň nižší lize postupuje do o jednu úroveň vyšší ligy automaticky. Předposlední družstvo
  vyšší ligy hraje baráž na dva vítězné zápasy s druhým družstvem z o jednu úroveň nižší ligy.

  V případě že se počet družstev ve vyšší lize z rozhodnutí VMLL zvýší, žádné z družstev
  nesestupuje, jen do vyšší soutěže postupuje první a druhý z nižší soutěže.

  V případě že se počet družstev ve vyšší lize sníží, tak požadovaný počet družstev z vyšší ligy bráno od nejhůře umístěného družstva sestupuje do o jednu úroveň nižší ligy automaticky. Baráž se mezi těmito ligami nehraje.

  Na řádném kongresu MLL jsou kongresem zvoleni vedoucí MLL soutěží, kteří se automaticky stávají členy VMLL.

  I.a II. MLL se hrají tříkolově, každý s každým a podle předem stanoveného klíče.

  Postupy a sestupy: vítěz II. MLL postupuje automaticky, druhý z II. MLL hraje utkání o postup do I. MLL s předposledním z I. MLL. Hraje se na jedno vítězné utkání. Pořádání baráže se bude snažit zajistit VMLL na posledním ligovém kole po skončení všech ligových zápasů (asi druhý den závěrečného vyhlašovacího víkendu). Pokud to podmínky nebo jiné okolnosti nedovolí, je pořadatelem baráže družstvo z I. MLL.V případě remízy se prodlužuje 2×5 minut. Družstvo, které vsítí regulérní branku vyhrává okamžitě celý zápas – náhlá smrt. Pokud se nerozhodne ani v prodloužení, rozhodne se utkání na trestná střílení v sériích po pěti. Baráž musí být odehrána nejpozději do konce sezóny, tj. do 10.7.

  Poslední z I. MLL sestupuje automaticky. Ze II. MLL se nesestupuje.

  Pokud první družstvo z II. MLL nechce postoupit, nahradí jej plně družstvo, které obsadilo následující místo v lize. Stejné pravidlo platí i pro baráž. Pokud bylo družstvo z ligové soutěže vyloučeno (např. 3 kontumace apod. ), hledí se na něj jako na družstvo, které se umístilo na místě posledním. Pokud bylo vyloučeno v I. MLL více jak jedno družstvo, nahradí jej družstvo z II. MLL bez baráže do potřebného počtu, podle pořadí jak se umístila v soutěži.

  O konečném pořadí družstev v lize rozhodují výsledky v následujícím pořadí:

  1. počet bodů (za vítězství v zápase jsou dva body a za remízu jeden bod)
  2. vzájemný zápas, (resp. minitabulka ze vzájemných zápasŧ, v níž rozhoduje:

   a. počet bodů

   b. větší rozdíl skóre)

  3. větší rozdíl skóre (z celého ročníku ligy)
  4. větší počet vstřelených branek (v celém ročníku ligy)
  5. los (provádí ho vedoucí ligy za účasti zástupcŧ zainteresovaných druţstev)

  V soutěžích družstev se slavnostně vyhlašují a oceňují první tři místa. V soutěžích jednotlivců se vyhlašují a oceňují první tři místa v kanadském bodování, v soutěži střelců, v soutěži nahrávačů a v soutěži brankářů. Pro možnost být vyhlášen v soutěži brankářů musí brankář odchytat alespoň 60% ligových utkání.

  13. Povinnost nošení helem s krytem obličeje

  Všichni hráči mladší 18 let jsou povinni nosit min. danou ochranou pomůcku (lakrosové brýle př. jiné pomůcky schválené VMLL) a všichi hráči mladší 15 – ti let helmu s celoobličejovým krytem. Za helmu se považuje neupravená hokejová helma s celoobličejovým krytem a připadně jiná helma schválená VMLL.

  14. Registrace hráče, přestupy a hostování, soupiska družstva

  14.1. Registrace hráče jako člena SK SALH

  Každý hráč musí být zaregistrován jako člen SK SALH. K registraci slouţí průkaz člena SK SALH, který musí být pečlivě a čitelně vyplněn a s 5-ti letým registračním poplatkem v hodnotě 50 Kč zaplacen. Na tyto registrační poplatky se vztahují stejná pravidla jako na startovné, včetně postihů (kontumace za nedodržení).

  14.2. Soupiska družstva

  Soupisku družstva vystavuje a změny v ní provádí pouze osoba odpovědná za registraci v SK SALH. Pro tuto sezónu je to Štěpán Veselý.

  Soupiska slouží k identifikaci hráčů, kteří za dané družstvo mohou nastoupit v zápasech, v kterých je vyžadována registrace SK SALH.
  Každé družstvo je před zápasem povinno předložit soupisku k nahlédnutí a porovnání se zápisem o utkání. V případě nejasnosti, zda jde o konkrétního hráče ze soupisky, lze od hráče vyžadovat oficiální identifikační průkaz s fotografií, např. pas, OP, řidičský průkaz, tramvajenka apod. Nastupují-li za druţstvo i hráči mladší 18 let z “B ” družstva (nemusí být na soupisce “A” družstva ) je nutné, aby byla k dispozici alespoň kopie soupisky “B” družstva.

  14.3. Základní registrace na začátku herní sezóny

  K registraci hráče do konkrétního druţstva (včetně hostování) před začátkem herní sezóny slouží vyplněný Registrační list SK SALH, dále jen RL.
  Jde-li o nového hráče, který nemá registrační číslo, kolonka se nevyplňujte. K vyplnění části “tým domácí” a “hostuje” použijte oficiální zkratky (viz. bod 17). RL musí být odevzdán nejpozději do 1.9.2011 spolu se startovným za družstvo, není-li určeno jinak.

  RL může obsahovat maximálně čtyři kategorie hráčů:

  A. hráč, který byl naposledy registrován za toto družstvo a nikde nehostoval
  B. hráč, který ještě nikdy nebyl registrován v SK SALH
  C. hráč, který byl již registrován, či hostoval v jiném družstvu (v rámci SK SALH), ale nemá vůči nim, ani SK SALH žádné závazky.
  D. hráč, který byl již registrován, či hostoval v jiném družstvu (v rámci SK SALH), ale má vŧči nim nebo SK SALH závazky.

  Hráči kategorie A, B a C mohou být hned po zaplacení registračních poplatků automaticky zaregistrováni respektive obnovena registrace a zařazeni na soupisku družstva. Hráči kategorie D mohou být zaregistrováni až po vyrovnání závazku, nebo vyjasnění situace.

  14.4. Registrace hráčů během herní sezóny

  Během herní sezóny slouží k “doregistrování” hráče do SK SALH a konkrétního družstva (včetně hostování) Registrační a přestupní lístek SK SALH, dále jen RPL, a to jeho část pro registraci. Poplatek za toto “doregistrování” je 20,–Kč za hráče. Doregistrování provádí vedoucí ligových soutěží.
  RPL se vyplňuje stejně jako RL, tedy pečlivě a čitelně ve všech kolonkách. (není-li známé registrační číslo, tato kolonka se nevyplňuje . V části “tým domácí” a “hostuje” se používá daných oficiálních zkratek družstev.) Hráči kategorie A, B – po přidělení registračního čísla a C – nejde-li o přestup, mohou být po zaplacení registračního poplatku zaregistrováni a zapsáni na soupisku družstva. Hráči kategorie D – nejde-li o přestup, až po vyrovnání závazku, nebo vyjasnění situace.
  Splňují-li hráči podmínky , mohou být “doregistrováni” během celé herní sezóny.
  K zápasům, ke kterým je třeba registrace u SK SALH, smí hráči nastoupit jen tehdy, jsou-li uvedeni na soupisce družstva pro danou herní sezónu. Výjimku tvoří pouze ten případ, jde-li o doregistraci hráče kategorie A a B a předchozí dohodě (i telefonicky) s patřičným místem registrace SK SALH. Zde také dostane hráč kategorie B přiděleno registrační číslo.

  Bez registračního čísla nesmí nastoupit žádný hráč k zápasu.

  Hráč, který nebyl v sezóně registrován a nemá žádné pohledávky k SK SALH nebo jinému družstvu, smí nastoupit k jednomu zápasu, aniž by byl zapsán na soupisce družstva. Není-li však dopsán na soupisku družstva, za který nastoupil do příštího zápasu (v kterém je již nutná registrace SK SALH) nebo nejpozději do sedmi dní po odehrání zápasu, v kterém nastoupil, je utkání zkontumováno ve prospěch soupeře.

  Důvodem k nezapsání hráče na soupisku družstva je:

  1. nezaplacení patřičného registračního poplatku
  2. jakékoli chybné údaje o hráči (špatné rodné číslo ap.)
  3. neposkytnutí soupisky k zapsání

  Jde-li o hráče kategorie C a D, může k vlastnímu zápasu nastoupit pouze po zapsání na soupisku družstva.

  14.5. Přestupy a hostování

  Hráč nesmí součastně nastoupit v jedné soutěži a v jedné sezóně ve dvou družstvech (netýká se řádného přestupu).
  Každý hráč smí jedenkrát za herní sezónu přestoupit do jiného družstva a jedenkrát změnit hostování, oboje však nejpozději do začátku druhé poloviny soutěže. K přestupu hráče do jiného družstva, či změně hostování slouží Registrační a přestupový lístek SK SALH, dále jen RPL a to jeho část pro přestup.
  RPL se vyplní pečlivě a čitelně ve všech kolonkách a potvrdí zainteresovanými stranami. Jen tehdy je RPL platný. Potvrdily-li všechny tři strany na RPL svými podpisy, že s přestupem souhlasí, lze hráče na soupisce družstva, z kterého přestupuje vyškrtnout a teprve potom zapsat na soupisku nového družstva. Stejný postup platí i pro změnu hostování.
  Bez zapsání na soupisce družstva nesmí hráč za nové družstvo nastoupit. Je třeba si uvědomit, že jakmile je podepsán hráči přestup zástupcem družstva, z kterého odchází, je na něho ze strany SK SALH nahlíženo jako na prostého všech závazků vůči bývalému družstvu.

  Z každého družstva mohou do vyšší soutěže (z II. MLL do I. MLL ) hostovat maximálně dva hráči. V jednom družstvu smějí hostovat pouze dva hráči z nižší soutěže. Výjimkou jsou prvoligová, či druholigová družstva, která mají v nižších soutěžích svoje “B” družstvo. Z toho mohou v každém zápase ve vyšší soutěži nastoupit dva libovolní hráči mladší 18. let, aniž by byli zapsáni na soupisce “A” družstva (musejí být samozřejmě napsáni a výrazně označeni zkratkou „M“ v zápise o utkání).

  Závazkem hráče se rozumí peněžní, dluh, při kterém se postupuje takto:
  Hráč má závazek vůči družstvu, v kterém hraje, nebo hrál (hostuje-hostoval). Tento závazek zaniká z pohledu SK SALH:
  kongresem na začátku herní sezóny, pokud družstvo prostřednictvím svého zástupce pro registraci tento závazek neaktivuje na registračnímu místu SK SALH. Aktivace závazku může trvat maximálně do kongresu na začátku následující herní sezóny a musí být podložena
  podepsáním přestupu zástupcem družstva, z kterého odchází
  Hráč má závazek vůči SK SALH. Jde hlavně o závazek, který vznikl ze závazku druţstva při jeho rozpadu. Závazek družstva se dělí stejným dílem na jednotlivé hráče, kteří byli v době rozpadu u družstva zaregistrováni. Tento závazek zaniká z pohledu SK SALH:
  vyrovnáním závazku druţstvem, které ho vytvořilo
  vyrovnáním dílu, který připadá na jednoho hráče novým družstvem
  samotným hráčem

  14.6. Sankce

  Sankce vyplývající z předchozích bodů:
  neodevzdaný, nezaplacený RL – nevpuštění družstva do soutěže
  špatně vyplněný RL nebo chybné údaje v něm – nezaregistrování konkrétního hráče na soupisku družstva
  chybné údaje v RPL – nezapsání hráče na soupisku družstva
  špatně vyplněný RPL, nezaplacený poplatek nebo nepodepsán a přesto hráč v zápase hrál – kontumace zápasu

  15. Pokuty a tresty

  pokuty a tresty týkající se registrace a přestupů viz bod 14.6.
  pokuty za jiné prohřešky určuje VMLL, maximálně však do výše 1000,– Kč za jednu pokutu. V ostatních případech rozhoduje moravský Kongres SK SALH.

  Proti pokutě se může každé druţstvo odvolat do 14-ti dnů od doručení vyúčtování pokut, pokud nebyl vedoucím ligy termín zkrácen. Odvolání musí být provedeno písemně. O odvolání rozhoduje RRK.

  15.1. Pokuty a tresty

  Zápas je kontumován pokud:
  družstvo se nedostaví na zápas
  k zápasu nastoupí hráč, který není zaregistrován u SK SALH nebo nemá zaplacen registrační poplatek
  k zápasu nastoupí registrovaný hráč, který není na oficiální soupisce druţstva
  jsou chybné údaje v RPL (ty, které zvýhodňují hráče)
  dále viz. Pravidla českého lakrosu

  Dosáhne-li družstvo šesté kontumace je vyloučeno ze soutěže.

  Pokud se nedostaví na zápas rozhodčí, zaplatí jejich družstvo pokutu 100,– Kč za jednoho (ošetřeno hlavně v případě pískání ranních zápasů a úmyslného nedostavení se k zápasu)

  Pokuty za chyby v zápise:

  chybí vyplněné zákroky brankářů 60,– Kč platí rozhodčí
  chybí některý podpis 20,– Kč/jeden platí rozhodčí
  chybí registrační číslo či je chybné 20,– Kč/jedno číslo platí rozhodčí
  chybí číslo dresu hráče 10,– Kč/jedno platí rozhodčí
  chybí označení brankáře či kapitána 10,– Kč/jedno platí rozhodčí
  chybí vyplněné poločas. nebo konečné skóre 20,– Kč platí rozhodčí
  ostatní chyba v zápise 10,– Kč/za jednu platí rozhodčí

  Úmyslné nepoužití dresu pro rozhodčího, neudržení dresu pro rozhodčího v čistotě: 100,– Kč za 1 ks dresu.
  Nastoupí-li za družstvo hráč, který není v tomto družstvu registrován, je zápas zkontumován (10:0) v prospěch soupeře.
  O dané pokuty bude snížena a vyplacena odměna rozhodčím.

  15.2. Pokuty a tresty jednotlivcům

  Hráč, který nesplňuje pravidlo o jednotném dresu (viz bod 6) nesmí nastoupit ke hře.
  Při vyloučení hráče do konce ligového zápasu následuje automaticky stop na další ligové utkání. Dalším ligovým utkáním se rozumí zápas následujícího kola podle rozpisu. Pokud již byl odehrán, jedná se o zápas družstva s nejnižším číslem kola podle rozpisu, který nebyl v momentě udělení trestu odehrán. Trest se přenáší i do další sezóny, nemohl-li být sloužen v sezoně aktuální. Pokud se toto opakuje u jednoho hráče, může VMLL přistoupit k tvrdšímu postihu (stop na více utkání), toto se vztahuje i na případné zápasy následující sezóny. V případě častých postihů jednoho hráče 5 min. trestem, může VMLL přistoupit k tvrdšímu postihu (např. stop na jedno utkání).

  Zákaz jednoho startu je automatický, nesděluje se ani postiženému ani kapitánovi. Pokud v příštím ligovém utkání, bezprostředně časově následujícím, hráč přesto nastoupí, je zápas automaticky kontumován.

  16. Doplňování soutěžního řádu

  Tento soutěžní řád může být v průběhu sezóny doplňován nebo měněn VMLL. Každá takováto změna musí být označena : „Dodatek k soutěžnímu řádu MLL pro sezónu … Číslo …ze dne …“.Datum na dodatku je zároveň začátek platnosti, pokud není uvedeno jinak. Dodatek musí být doručen oficiálním zástupcům družstva před začátkem jeho platnosti.

  17. Oficiální zkratky družstev a variabilní symboly pro platby

  Blansko BKO__10005
  Broncho Chropyně CHR__10041
  Eagles Kroměříž EAG__10043
  El Chupacabra ELC__10044
  Fénix Zábřeh na Moravě FEZ__10047
  Hárdkór HDK__10046
  Highlander Zábřeh na Moravě HIG__10012
  Holby HLB__10045
  Kurekari KUR__10042
  LC Gorby Olomouc GOR__10052
  LC Kangaroos Brno KAN__10015
  LK Iktočante Holešov HOL__10013
  LK Iktočante Winyan Holešov HOB__10038
  Osto6 Mikulov MIK__10039
  Tate Brno TAT__10032
  Vše za 39,– V39__10048
  Wallowa Brno WAM__10037
  Šohajé Strážnice SOS__10050
  Šohajé Strážnice B  
  300 Lanžhot 300__10051

  Poslední diskuse

  Žádné příspěvky.